ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Hồng Minh

28/09/2021

Tên đề tài: "Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Năng Hùng Vân

13/08/2021

Tên đề tài: "Nghiên cứu và biểu diễn nhận dạng đối tượng chuyển động dựa trên đại số hình học bảo giác và học máy"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lâm Thị Mỹ Lan

11/03/2021

Tên đề tài: "Phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phan Thị Việt Hà

24/02/2021

Tên đề tài: "Nghiên cứu thu nhận, đánh giá đặc tính của lipase thực vật và khả năng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm"

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa

07/01/2021

Tên đề tài: "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam"

Thông báo

12345