ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS năm 2016

14/12/2016

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS năm 2016.

Biểu mẫu

Silde tập huấn công tác coi thi 2016

21/06/2016

Silde tập huấn công tác coi thi 2016.

Biểu mẫu

Mẫu báo cáo thống kê năm học 2015-2016

29/12/2015

Mẫu báo cáo thống kê năm học 2015 - 2016.

Biểu mẫu

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS năm 2015

07/12/2015

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và NCS năm 2015

Biểu mẫu

Mẫu thống kê qui mô sinh viên và số lượng tốt nghiệp theo quý

16/03/2015

Mẫu thống kê qui mô sinh viên và số lượng tốt nghiệp theo quý

Biểu mẫu

123