ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Báo cáo định kỳ 2014 và đăng ký chỉ tiêu 2015

26/12/2014

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6930/BGDĐT-KHTC, ngày 01/12/2014về việc báo cáo thống kê năm học 2014-2015, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị báo cáo thống kê năm học 2014-2015theo các mẫu quy định.

Biểu mẫu

Mẫu báo cáo đào tạo chương trình 2

06/09/2013

Đại học Đà Nẵng đã có Quy định về Đào tạo chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào năm 2013

06/09/2013

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào năm 2013

Biểu mẫu

Mẫu cung cấp số liệu in sao đề thi tuyển sinh 2013

11/06/2013

Mẫu cung cấp số liệu in sao đề thi tuyển sinh 2013

Biểu mẫu

123