ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

13/09/2019

đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

Thủ tục sau đại học

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam

13/09/2019

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Thủ tục sau đại học

Quy trình thay đổi, điều chỉnh tên đề tài và thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ

13/09/2019

Quy trình thay đổi, điều chỉnh tên đề tài và thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ

Thủ tục sau đại học

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

23/04/2019

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ

Thủ tục sau đại học

Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ

23/04/2019

Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ

Thủ tục sau đại học

12