LIÊN KẾT KHÁC

Thống kê công bố quốc tế năm 2020

07/01/2021

Công bố quốc tế

Thống kê các Hội nghị, hội thảo Đại học Đà Nẵng tổ chức trong năm 2019

12/03/2020

Trong năm 2019, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế:

Hội nghị - Hội thảo

12