LIÊN KẾT KHÁC

Giới thiệu

Thế giới đã bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức. Trong những năm qua, kinh tế tri thức được chọn làm chiến lược phát triển của nhiều quốc gia, cả những nước phát triển và đang phát triển. Ngân hàng Thế giới đánh giá “Đối với các nền kinh tế tiên phong trên thế giới, cán cân giữa hai yếu tố tri thức và các nguồn lực đang nghiên về tri thức. Tri thức thực sự đã trở thành yếu tố quan trọng nhất quyết định mức sống – hơn cả yếu tố đất đai, hơn cả yếu tố tư liệu sản xuất, hơn cả yếu tố lao động. Các nền kinh tế phát triển nhất về công nghệ ngày nay thực sự đã dựa vào tri thức”. Trong nền kinh tế tri thức, sức mạnh cạnh tranh nằm ở năng lực nghiên cứu khoa học. Sự sáng tạo, phổ biến và sử dụng hiệu quả tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm gần đây, khoa học công nghệ (KHCN) đã thực sự trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, có tác động toàn diện và sâu sắc đến sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia. KHCN đóng vai trò quyết định trong chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

 

Print
722 Rate this article:
No rating