LIÊN KẾT KHÁC

Thống kê danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư thuộc Đại học Đà Nẵng

18/10/2021

Thống kê danh sách Giáo sư - Phó Giáo sư thuộc ĐHĐN

Hội đồng Giáo sư cơ sở

Thông báo danh sách ứng viên thuộc Đại học Đà Nẵng đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020

24/07/2020

Danh sách ứng viên thuộc Đại học Đà Nẵng được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2020

09/05/2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn....

Hội đồng Giáo sư cơ sở

Thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

11/04/2020

Thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

12