1. Hướng dẫn thủ tục tạm ứng  

2. Hướng dẫn thanh toán tiền lương, tiền lương công nhật  

3. Hướng dẫn thanh toán làm thêm giờ  

4. Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ thai sản  

5. Hướng dẫn thanh toán chi hỗ trợ CBVC về nghỉ hưu  

6. Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN  

7. Hướng dẫn thanh toán tiền giảng dạy sau đại học  

8. Hướng dẫn thanh toán tiền hướng dẫn học viên sau đại học  

9. Hướng dẫn thanh toán tiền chấm đề cương chi tiết  

10. Hướng dẫn thanh toán tiền chấm luận văn  

11. Hướng dẫn thanh toán mua sắm văn phòng phẩm  

12. Hướng dẫn thanh toán công tác phí trong nước  

13. Hướng dẫn thanh toán công tác phí nước ngoài  

14. Hướng dẫn thanh toán tiền xăng, phí, lệ phí cầu đường, sân bay, bến bãi  

15. Hướng dẫn thanh toán tiền dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, liên lạc  

16. Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ đi học sau đại học, tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong nước và các chứng chỉ ngoại ngữ  

17. Hướng dẫn thanh toán đề tài khoa học công nghệ  

18. Hướng dẫn thanh toán kinh phí xuất bản tạp chí Khoa học & Công nghệ  

19. Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ chi phí xây dựng đề án mở ngành và khung chương trình đào tạo  

20. Hướng dẫn thanh toán đoàn vào  

21. Hướng dẫn thanh toán tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước  

22. Hướng dẫn thanh toán tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại ĐHĐN  

23. Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ CBVC tham dự hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức trong nước  

24. Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ CBVC tham dự hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức ở nước ngoài  

25. Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên dưới 5 triệu đồng  

26. Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 5 triệu đến dưới 20 triệu đồng  

27. Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng  

28. Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 100 triệu đồng trở lên (áp dụng mua sắm chương trình mục tiêu)  

29. Hướng dẫn hoàn tạm ứng (chỉ áp dụng đối với cá nhân)  

Xem tất cả quy trình tại đây  

Ảnh hoạt động