HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN - ĐHĐN

( Cập nhật đến ngày  01/03/2021 )
STT  Tên CSGDĐHTV Tổ chức
kiểm định GLGD
Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Giấy chứng nhận
Ngày cấp Gía trị đến Chứng nhận
1 Trường ĐH Bách Khoa VNU-CEA (Việt Nam) 5/2016 Đạt 62/QĐ-KĐCL 14/10/2016 14/10/2021

Xem tại đây

HCERES (Châu Âu) 02/2017 Đạt Thông báocủa HCERES 13/6/2017 13/6/2022

Xem tại đây

2 Trường ĐH Kinh Tế VNU-CEA (Việt Nam) 4/2016 Đạt 63/QĐ-KĐCL 14/10/2016 14/10/2021

Xem tại đây

3 Trường ĐH Sư phạm VNU-CEA (Việt Nam) 10/2015 Đạt 11/QĐ-KĐCL 23/3/2016 23/3/2021

Xem tại đây

4 Trường ĐH Ngoại ngữ VNU-CEA(Việt Nam) 4/2016 Đạt 64/QĐ-KĐCL 14/10/2016 14/10/2021

Xem tại đây

* Ghi chú

STT Chữ viết tắt Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1 VNU-CEA Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội http://cea.vnu.edu.vn/
2 HCERES The High Council for Evaluation of Research and Higher Education (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp,là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu ENQA) http://www.hceres.com/
Print
2173 Rate this article:
2.5