HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Biểu mẫu