ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Thanh tra và Pháp chế

12
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

12345

Văn bản QPNB ĐHĐN

Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng

13/01/2021

Ngày 29/12/2020, Giám đốc ĐHĐN đã ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 4775/QĐ-ĐHĐN. Quyết định này thay thế Quyết định số 7052/QĐ-ĐHĐN ngày 31/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN về việc ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN. Xem chi tiết ở file đính kèm.

Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Đại học Đà Nẵng

30/12/2020

Ngày 29/12/2020, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4774/QĐ-ĐHĐN Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Đại học Đà Nẵng. Quy định này thay thế Quyết định số 665/QĐ-ĐHĐN ngày 03/02/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

123