12
LIÊN KẾT KHÁC

Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Ban Thanh tra và Pháp chế là đơn vị chức năng của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHĐN về công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật. 

II. Nhiệm vụ

1. Thanh tra

a) Ban hành các văn bản quy phạm nội bộ về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyêt khiêu nại, giải quyêt tô cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng;

b) Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; hướng dẫn các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của đơn vị;

c) Kiện toàn tố chức thanh tra, xây dựng đội ngũ viên chức làm công tác thanh tra trong toàn ĐHĐN; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho viên chức làm công tác thanh tra thuộc các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN;

d) Tồ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

e) Theo dõi, đôn đốc các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo do các cấp và Giám đốc ĐHĐN ban hành. Thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng trường đại học thành viên kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ĐHĐN.

g) Tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra của ĐHĐN; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định của Nhà nước.

2. Pháp chế

a) Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác pháp chế theo chủ trương chung của Ngành;

b) Triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN;

c) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong toàn ĐHĐN; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế;

d) Quản lý công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của ĐHĐN; triên khai công tác kiêm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản các lĩnh vực quản lý trong toàn ĐHĐN;

đ) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ, tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo các văn bản khác của ĐHĐN; góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến;

e) Tư vấn về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của ĐHĐN.

Print
180 Rate this article:
No rating