12
LIÊN KẾT KHÁC

HTVB về phòng chống tham nhũng

A/ LUẬT

STT Tên văn bản Xem văn bản Ngày upload
1  Luật Phòng chống tham nhũng Luật số 36/2018/QH14 Xem tại đây  


B/ NGHỊ ĐỊNH

STT Tên văn bản Xem văn bản Ngày upload
1  Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Xem tại đây  
2  Nghị định số 130/2020/NĐ-CP Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trọng cơ quan, tổ chức, đơn vị Xem tại đây  

 

C/ THÔNG TƯ

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập Download  

 

 

Print
242 Rate this article:
5.0