12
LIÊN KẾT KHÁC

HTVB về Thanh tra

A/ LUẬT

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Download  

 

B/ NGHỊ ĐỊNH

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Download  
2 Nghị định số 42/2013/ND-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Download  
3 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Download  
4 Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra Download  

 

C/ THÔNG TƯ

STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra Download Phụ lục
2 Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp Download  
3 Thông tư số 39/2013/TT-BGDDT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục Download  
4 Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra Download  
6 Thông tư Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục Download  
7 TTLT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08//2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên Download  

 

Print
222 Rate this article:
No rating