Lịch công tác tuần

Thông báo bổ sung lịch tuần từ 13/02/2012 đến 19/02/2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                       Đà Nẵng,ngày  15   tháng 02 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung lịch tuần từ 13/02/2012 đến 19/02/2012

 

Kính gửi:     Các Trường, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

 

  Thừa lệnh Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Văn phòng xin thông báo bổ sung Lịch sinh hoạt công tác tuần 27 (từ ngày 13/02/2012 đến 19/02/2012) như sau:

* Nội dung:    Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2010-2015

* Thời gian:          10h00 ngày 18/02/2012 (Thứ Bảy)

* Địa điểm:                    Hội trường ĐHĐN – 41 Lê Duẩn

* Thành phần:    

- Đối với ĐHĐN và Cơ quan ĐHĐN:

+ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB ĐHĐN;

+ Chánh, Phó các Văn phòng và Trưởng, Phó các Ban của ĐHĐN; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN; Kế toán trưởng ĐHĐN và Kế toán trưởng các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN;

+ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN;

+ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ đã được bổ nhiệm ngạch;

+ Anh hùng, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

+ Cán bộ viên chức từ ngạch chính trở lên (Giảng viên chính và tương đương);

- Đối với các Trường thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và Khoa Y-Dược trực thuộc ĐHĐN:

+ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Kế toán trưởng;

+ Bí thư Chi bộ; Trưởng, Phó Phòng, Khoa; Trưởng Bộ môn; Giám đốc Trung tâm trực thuộc;

+ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ đã được bổ nhiệm ngạch;

+ Anh hùng, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

+ Cán bộ viên chức từ ngạch chính trở lên (Giảng viên chính và tương đương);

- Theo giấy mời.

 

 

          Trân trọng./.

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- Ban Giám đốc (để báo cáo);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Lưu VP.

Tin cùng chuyên mục