Thông báo V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh (B1)

Kính gửi:   - Các Trường thành viên;

                                                     - Các đơn vị trực thuộc.   

          Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giảng viên theo hạng mục được phân công của Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 488/CV-ĐHNN ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giảng viên Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên về kế hoạch của khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh (B1) và xét cử giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng tổ chức cụ thể như sau:

1. Mục tiêu bồi dưỡng

Nâng cao năng lực tiếng Anh (từ bậc A2 lên B1) và phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cho giảng viên không chuyên ngữ, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh đạt chuẩn nhằm thực hiện mục tiêu chung về đào tạo và giúp nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên theo Quyết định 1400 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng

Các giảng viên (đạt kết quả A2) đã tham gia đợt rà soát năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN vào các năm 2012 và 2013.

3. Thời gian học:

Ngày khai giảng (dự kiến):29/9/2014.

Thời gian học:- thứ Năm hàng tuần (từ 17h30)

                        - thứ Bảy và Chủ Nhật (cả ngày).

Địa điểm học: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu Hiệu trưởng các Trường thành viên xét cử các cán bộ, giảng viên của đơn vị tham gia khóa bồi dưỡng trên và gửi danh sách đăng ký về Đại học Đà Nẵng qua Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 23/9/2014.

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC

  - Như trên;

  - Ban Giám đốc (để b/c)                                                                                

  - Lưu TCCB, VT.                                                                                  

Tin cùng chuyên mục