Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
   

 

 

 

       Số:            /KH-ĐHĐN                                   Đà Nẵng, ngày         tháng 11 năm 2018

                              

                                                    

KẾ HOẠCH

Về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện Công văn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 09/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ hằng năm,Đại học Đà Nẵng(ĐHĐN) xây dựng kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, viên chức trong toàn ĐHĐN biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Tổ chức kê khai và công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KÊ KHAI TÀI SẢN

1. Bước 1. Các đơn vị lập danh sách người có nghĩa vụ kê khaitài sản, thu nhập năm 2018 như quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP (Mẫu số 01 kèm theo);

2. Bước 2. Cá nhân thuộc thành phần kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 như danh sách tiến hành kê khai đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 5 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP (Mẫu số 02 kèm theo);

       3. Bước 3. Công khaibản kê khaitài sản, thu nhậpnăm 2018.

       4. Bước 4. Lập báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định tại Điều 29 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP (Mẫu số 3 và Mẫu số 4);

III. TỔ CHỨC CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN

1. Hình thức công khai: Công khai trong cuộc họp.

2. Thành phần công khai: Theo danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của từng đơn vị.

3. Phạm vi công khai

3.1. Công khai bản kê khai tại cuộc họp và Bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 - Cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập;

- Từng người đọc bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham gia của đại diện Công đoàn của đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về Bản kê khai (nếu có);

- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công khai.

3.2. Đối với Ban Giám đốc ĐHĐN thực hiện công khai tại cuộc họp với thành phần gồm:

+ Đại học Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc: Ban Giám đốc ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; Bí thư ĐTN ĐHĐN; Chánh Văn phòng ĐHĐN; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN; Trưởng các Khoa trực thuộc ĐHĐN và Kế toán trưởng ĐHĐN.

+ Các cơ sở giáo dục đại học thành viên: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn.

3.3. Đối với Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc PHKT và Kế toán trưởng của các cơ sở giáo dục đại học thành viên/PHKT thực hiện công khai tại cuộc họp với thành phần gồm: Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc PHKT; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh Trường (nếu có); Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Phòng; Trưởng, Phó các Khoa; Ban Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng Bộ môn; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn.

3.4. Các thành phần khác, công khai tại cuộc họp toàn thể CBVC của đơn vị.

3.5. Thời gian công khai từ 21/11/2018 –11/12/2018.

3.6. Hồ sơ báo cáo gửi về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 20/12/2018 theo như quy định gửi kèm công văn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHĐN phân công cán bộ thu thập thông tin phản hồi của cán bộ, viên chức ĐHĐN đối với các Bản kê khai tài sản, thu nhập và ghi biên bản các thông tin phản hồi (nếu có); Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo Giám đốc ĐHĐN các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên xây dựng kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của đơn vị mình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo Giám đốc ĐHĐN các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.

3. Kế hoạch này được công bố công khai trên Website của Đại học Đà Nẵng./.

Xem chi tiết tại đây!

Tin cùng chuyên mục