Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN yêu cầu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên, học viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đại học Đà Nẵng vừa có Công văn số 812/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn số 799/ĐHĐN-VP (ngày 05/3/2020). 

 

Xem Công văn số 812/ĐHĐN-VP tại đây.

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN 

Tin cùng chuyên mục