THÔNG BÁO - V/v tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của giảng viên Đại học Đà Nẵng

 

Kính gửi: Các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

 

Thực hiện công văn số 1311/BGDĐT-ĐANN ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tào về việc khảo sát năng lực tiếng Anh giảng viên đại học. Theo đề nghị của Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quộc gia 2020, Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt khảo sát năng lực tiếng Anh cho giảng viên đã đăng ký với lịch thi cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Cả ngày 17/3/2013 (Chủ Nhật)

 

Thời gian có mặt tại phòng thi

Môn thi

Buổi sáng

6h45

Nghe, Ngữ pháp, Đọc và Viết

Buổi chiều

13h15

Nói

 

2. Đối tượng: Tất cả các giảng viên đã đăng ký tham gia khảo sát năng lực tiếng Anh (như danh sách đăng ký mà các trường đã gửi cho ĐHĐN)

3. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Số 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Lưu ý: Giảng viên tham gia khảo sát mang theo giấy tờ tuỳ thân, bút mực, bút chì (2B, 5B) và tẩy để làm bài thi trắc nghiệm. GV không được mang theo điện thoại di động vào phòng thi.

Để đợt khảo sát năng lực tiếng Anh đạt kết quả tốt, đề nghị các Trường thông báo đến từng giảng viên trong danh sách đã đăng ký của trường được biết và tham gia đầy đủ theo đúng thời gian qui định.

 

Nơi nhận:                                                           TL. GIÁM ĐỐC

  - Như kính gửi;                                           TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ              

  - Lưu TCCB, VT.                                                           (đã ký)      

                                                                     PGS. TS. Tăng Tấn Chiến

 

Tin cùng chuyên mục