Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn

1. Yêu cầu của đề án:

- Phải đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

- Các vị trí việc làm trong đề án phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, đồng thời phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng.

- Các vị trí việc làm trong đơn vị phải có tính ổn định từ 1-3 năm.

2. Căn cứ để xây dựng đề án gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị.

- Tính chất, đặc điểm và nhu cầu công việc của đơn vị.

- Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định.

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị.

Chi tiết công văn hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và các Phụ lục kèm theo

Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP 

Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Qui định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 19/11/2010

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ V/v Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Qui định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn các ngạch cán bộ viên chức (tổng hợp)
 

 

Tin cùng chuyên mục