Thông báo - V/v tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên

THÔNG BÁO

V/v tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên         

                   

Kính gửi: Các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

 

Ngày 22/8/2013, Đại học Đà Nẵng có công văn số 5025/ĐHĐN-TCCB gửi các Trường thành viên về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh. Nay Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên về thời gian và địa điểm tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên cụ thể như sau:

1. Thời gian khai giảng và học ngày đầu tiên: Vào lúc 07h30, ngày 06/9/2013 (thứ Sáu) tại phòng C303 Trường Đại học Ngoại ngữ (số 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng)

 

2. Thời gian học: Từ ngày 06/9/2013 - 29/12/2013 (cả ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần)

3. Đối tượng: Tất cả các viên chức được cử tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 (như QĐ số 5281/QĐ-ĐHĐN ngày 03/9/2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng).

4. Địa điểm học: Trường Đại học Ngoại ngữ (cơ sở 2)

        Số 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 

Để khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 đạt kết quả tốt, đề nghị các Trường thành viên thông báo đến từng giảng viên của đơn vị mình được biết và tham gia đầy đủ theo thời gian qui định.

 

Nơi nhận:                                                           TL. GIÁM ĐỐC

  - Như trên;                                        KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ              

  - Lưu TCCB, VT.                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                   (đã ký)

                                                                               Lê Mai Anh

Tin cùng chuyên mục