Thông báo

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phụ lục 1: Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (theo Khoản 9, Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTCP)

Phụ lục 2: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập

Phụ lục 3: Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

Phụ lục 4: Báo cáo

Tin cùng chuyên mục