Tuyển dụng - Chế độ - Chính sách

Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13

Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Xem thêm tại đây

Tin cùng chuyên mục