NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra, 

 

Kích chuột vào đây để tải về máy

Tin cùng chuyên mục