Công bố Lễ bảo vệ Luận án TS cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phommachanh Vilayvone

NCS: VILAYVONE PHOMMACHANH

Ngành: Kinh tế phát triển (tên cũ: Kinh tế công nghiệp)

Mã số: 62.31.01.05 (Mã số cũ: 62.31.09.01)

Tên đề tài: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 14h30, ngày 27/10/2017

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành/Ngành: Kinh tế phát triển                                                

Họ và tên NCS:             Vilayvone PHOMMACHANH

Người hướng dẫn khoa học:

                                                       1. GS.TS. Lê Thế Giới

                                                       2. TS. Nguyễn Xuân Lãn

Cơ sở đào tạo:               Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Những kết quả chính của luận án

Nghiên cứu đánh giá phân tích được thực trạng thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào 1988-2015. Trong đó tập trung phân tích về Các hình thức FDI thực hiện ở Nam Lào; FDI theo ngành công nghiệp; FDI thực hiện theo cơ cấu địa phương và FDI theo cơ cấu đối tác nước ngoài. Đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, những khuyến điểm hạn chế và phân tích rõ những nguyên nhân để có thể khắc phục trong thời gian đến của việc thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào.

Nghiên cứu đưa ra quan điểm và định hướng thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam Lào trong bối cảnh mới. Bao gồm: Các bối cảnh phát triển quốc tế và trong nước; Mục tiêu phát triển công nghiệp của các tỉnh miền Nam Lào đến năm 2020; Nhu cầu vốn phát triển công nghiệp của các tỉnh miền Nam Lào; Quan điểm thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam Lào; Định hướng thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam Lào đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Bên cạnh đó, luận án đã làm rõ các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam Lào. Trong đó tập trung đưa ra các giải pháp bao gồm Tiếp tục củng cố và ổn định chính trị - xã hội; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về FDI; Tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút FDI; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với vốn FDI; Nâng cao chất lượng cán bộ và lao động cho các ngành công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hỗ trợ giúp đỡ sau khi dự án được cấp giấy phép và đã triển khai; Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư.

     Những đóng góp mới của luận án

- Về lý luận: Luận án đã làm rõ thêm các đặc điểm của vốn FDI, những tác động tích cực và tiêu cực của vốn FDI đối với phát triển kinh tế của một quốc gia trên các góc độ từ quốc gia tiếp nhận FDI, những ảnh hưởng của đầu tư ra nước ngoài và những lợi ích thu được từ đầu tư ra nước ngoài trên các góc độ từ nước đầu tư. Luận án đã làm rõ thêm một số lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm các lý thuyết kinh tế vĩ mô, vi mô và nội dung thu hút FDI vào phát triển công nghiệp. Đồng thời, đã tổng hợp được các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI bào gồm 4 nhóm động cơ chủ yếu về kinh tế, tài nguyên, cơ sở hạ tầng và về cơ chế chính sách. Luận án đã chỉ rõ sự vận động của dòng FDI trên thế giới cũng như đã tổng hợp những bài học kinh nghiệm trong thu hút vốn FDI ở một số quốc gia trong khu vực, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm thành công trong việc thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Về thực tiễn: Luận án đã làm rõ hệ thống luật pháp, chính sách đối với FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào. Luận án đã xác định được những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam. Luận án đã nêu được quan điểm, mục tiêu và định hướng thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam Lào trong bối cảnh mới. Đồng thời, đã làm rõ các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam Lào.

Khả năng ứng dụng trong thực tế

Các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện phát triển của các tỉnh miền Nam Lào nên có thể được áp dụng vào các địa phương nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp các tỉnh miền Nam Lào.

Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài

Hướng nghiên cứu trong tương lai nên lượng hóa được những tác động tích cực và tiêu cực từ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cũng như các nhân tố ảnh hưởng để có những giải pháp khả thi hơn.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Kinh tế phát triển, tăng cường thu hút FDI, ngành công nghiệp Nam Lào. 

Tin cùng chuyên mục