Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lê Thanh Long

NCS: LÊ THANH LONG

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Tên đề tài: Kiểm thử tự động cho các ứng dụng đa phương thức tương tác

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Thời gian bảo vệ: 30/10/2017

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng​, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

Tên đề tài: “Kiểm thử tự động các ứng dụng đa phương thức tương tác”

Chuyên ngành/Ngành:  Khoa học máy tính Mã số: 62.48.01.01

Họ và tên NCS: Lê Thanh Long

Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

                                                    2. GS.TS. Ioannis Parissis

Cơ sở đào tạo: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

Tóm tắt

Ứng dụng tương tác đa phương thức (Interactive Multimodal Application - IMA) xử lý hai hoặc nhiều hơn các phương thức đầu vào (ví dụ như lời nói, ánh mắt, cử chỉ và chuyển động của cơ thể) trong một cách phối hợp với đầu ra của ứng dụng. Các ứng dụng này làm tăng sự tương tác người - máy bởi vì chúng trực quan, tự nhiên, hiệu quả và mạnh mẽ. Hiện nay, kiểm thử các IMA đã và đang được quan tâm bởi nhiều nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, các phương pháp trên đã dùng nhiều mô hình đặc tả gây khó khăn trong biểu diễn các quá trình và thuộc tính cho các IMA, chưa xây dựng được ngôn ngữ mô hình hóa kiểm thử thống nhất. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, chúng tôi đề xuất đề tài “Kiểm thử tự động các ứng dụng đa phương thức tương tác”. Mục tiêu của chúng tôi là định nghĩa một ngôn ngữ mô hình hóa kiểm thử TTT (Task Tree - based Test) để biểu diễn duy nhất và nhất quán các đặc tính, quá trình của IMA. Từ đó, xây dựng mô hình bằng ngôn ngữ TTT nhằm đặc tả các sự kiện đa phương thức, các thuộc tính và kiểm tra tính hợp lý của các thuộc tính CARE. Cuối cùng, luận án phát triển một công cụ tự động hóa kiểm thử cho các IMA.

Luận án có những đóng góp trong việc nâng cao chất lượng kiểm thử các ứng dụng đa phương thức tương tác, cụ thể:

(1)     Dựa vào việc phân tích các đặc điểm của cây nhiệm vụ tương tranh CTT (ConcurTaskTrees), một mô hình phổ biến đặc tả các ứng dụng đa phương thức tương tác, chúng tôi đã mở rộng CTT với các xác suất có điều kiện. Chính xác hơn, hành vi của người dùng trên ứng dụng đa phương thức tương tác thường bị ảnh hưởng bởi các điều kiện của ứng dụng và môi trường làm việc.

(2)      Một ngôn ngữ đặc tả kiểm thử mới cho các ứng dụng đa phương thức tương tác được đề xuất, gọi là ngôn ngữ TTT (Task Tree base Test). Ngôn ngữ TTT đặc tả các kịch bản kiểm thử và hồ sơ hoạt động có điều kiện của các ứng dụng đa phương thức tương tác.

(3)     Xác định các luật chuyển đổi từ CTT sang mô hình kiểm thử của ngôn ngữ TTT.

(4)     Xây dựng giải pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các ứng dụng đa phương thức tương tác.

(5)     Đặc tả các sự kiện đa phương thức tương tác và kiểm tra tính hợp lý của các thuộc tính CARE trên các ứng dụng đa phương thức tương tác.

(6)     Công cụ TTTEST được phát triển để tự động kiểm thử các ứng dụng đa phương thức tương tác.

 Phương pháp kiểm thử dựa vào ngôn ngữ TTT có thể được sử dụng để kiểm thử các ứng dụng đa phương thức tương tác nhằm sinh dữ liệu kiểm thử tự động và kiểm tra tính hợp lý của các thuộc tính CARE. Phương pháp này đóng góp phần nâng cao chất lượng của các ứng dụng đa phương thức tương tác, giảm khối lượng công việc và thời gian cho các chuyên viên kiểm thử.

Một số hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án bao gồm: chúng tôi hướng tới việc tự động sinh các mô hình bằng các kỹ thuật khám phá tự động ứng dụng đa phương thức tương tác, nghiên cứu và cải tiến các thuật toán sinh dữ liệu tự động và kiểm thử tính hợp lý của các thuộc tính CARE và cải tiến công cụ TTTEST để trong tương lai sinh các dữ liệu kiểm thử tự động cho các thuộc tính an toàn của các ứng dụng đa phương thức tương tác.

 

Từ khóa: Ứng đụng đa phương thức tương tác, cây nhiệm vụ, các thuộc tính CARE, ngôn ngữ TTT.

Tin cùng chuyên mục