Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Hồng Giang

NCS: NGUYỄN HỒNG GIANG
Ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 62.48.01.01
Tên đề tài: Nghiên cứu mạng truyền thông hợp tác di động băng rộng với điều kiện thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo
Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng
Thời gian bảo vệ: 04/11/2017
Địa điểm: Đại học Đà Nẵng​, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Tên đề tài:  NGHIÊN CỨU MẠNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC DI ĐỘNG BĂNG RỘNG VỚI ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN TRẠNG THÁI KÊNH TRUYỀN KHÔNG HOÀN HẢO

Chuyên ngành:                                    Khoa học Máy tính

Mã số:                                                 62.48.01.01

Họ và tên NCS:                                   NGUYỄN HỒNG GIANG      

Khóa:                                                  25

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. NGUYỄN LÊ HÙNG, 2. PGS.TS. VÕ NGUYỄN QUỐC BẢO

Cơ sở đào tạo:                                     Đại học Đà Nẵng

1.      NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề học thuật về truyền thông hợp tác trong môi trường vô tuyến nhận thức với kênh truyền đường can nhiễu không hoàn hảo. Luận án đã đề xuất và khảo sát các mô hình mới của hệ thống truyền thông hợp tác trong môi trường vô tuyến nhận thức với kênh truyền đường can nhiễu không hoàn hảo, đánh giá hiệu năng mạng thông qua các tham số như xác suất dừng hệ thống, xác suất bị can nhiễu của người dùng sơ cấp, dung lượng hệ thống, tỉ lệ tín hiệu trên tạp âm…từ đó chỉ được ra được các đáp ứng của hệ thống khi các tham số hệ thống thay đổi. Đã xây dựng được các công thức tính toán lý thuyết và kiểm chứng bằng mô phỏng monte carlo.

2.     NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Đề xuất mô hình, phân tích hiệu năng hệ thống hợp tác MIMO và mạng chuyển tiếp hợp tác đa chặng trong môi trường vô tuyến nhận thức với mô hình kênh truyền Rayleigh, CSI của đường can nhiễu không hoàn hảo. Luận văn đã xây dựng cách tính các thông số đánh giá hiệu năng hệ thông như: xác suất can nhiễu của máy phát trong mạng thứ cấp lên máy thu trong mạng sơ cấp và xác suất dừng hệ thống chính xác theo lý thuyết, xác suất dừng của hệ thống ở miền SNR cao, tỉ lệ lỗi bit (BER) cho kiểu điều chế QAM đã được tính toán chỉ ra. Khảo sát ảnh hưởng của số ăng-ten, số chặng, CSI không hoàn hảo lên hiệu năng của hệ thống.

- Đề xuất sử dụng kỹ thuật kết hợp tín hiệu thu để nâng cao hiệu năng mạng truyền thông hợp tác. Tập trung nghiên cứu so sánh hiệu quả sử dụng kỹ thuật kết hợp tín hiệu thu MRC và SC cho mô hình chuyển tiếp hợp tác nhận thức với mô hình kênh truyền có phân bố Rayleigh. Nghiên cứu hiệu năng mạng truyền thông hợp tác với mô hình kênh pha-đinh Nakagami- m , nghiên cứu hiệu năng hệ thống truyền thông hợp tác trong môi trường vô tuyến nhận thức có ràng buộc can nhiễu. Luận án đã xây dựng công thức tính hiệu năng hệ thống được đánh giá thông qua xác suất máy thu sơ cấp bị can nhiễu do máy phát thứ cấp, xác suất dừng hệ thống thứ cấp, dung lượng Ergodic mạng thứ cấp, tỉ lệ lỗi symbol mạng thứ cấp. Mô phỏng ảnh đánh giá ảnh hưởng của các tham số hệ thống.

- Đề xuất sử dụng kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp trong mạng truyền thông hợp tác với kênh truyền chỉ có một phân bố pha-đinh Rayleigh và trong mô hình có đồng thời phân bố Rayleigh và Rician. Luận án đã xây dựng công thức đánh giá hiệu năng mạng thông qua các thông số đo như: xác suất bị can nhiễu của máy thu sơ cấp PI , xác suất dừng của hệ thống thứ cấp OP, xác suất dừng của hệ thống thứ cấp ở miền SNR cao, tỷ lệ lỗi symbol, dung lượng Shannon. Luận án đã tiến hành mô phỏng xác minh công thức và khảo sát ảnh hưởng của các thông số hệ thống tới hiệu năng mạng, đã chỉ ra sự đánh đổi giữa giữa xác suất dừng của mạng thứ cấp với xác suất bị can nhiễu của mạng sơ cấp..

3.      KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

Từ nghiên cứu học thuật và thực tiễn, luận án đã xác định các giải pháp kỹ thuật có thể được áp dụng trong các mạng thông tin vô tuyến thế hệ tiếp theo.

4.      HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

- Tiếp tục đề xuất các mô hình kênh truyền biến thiên nhanh theo thời gian cho hệ thống vô tuyến song công đa người dùng di chuyển nhanh. 

- Nghiên cứu thêm để đề  xuất các kỹ thuật quản lý nhiễu giao thoa trong hệ thống mạng đa tế bào có ràng buộc công suất phát tại từng anten sử dụng thông tin kênh truyền không hoàn hảo.

TỪ KHÓA: Truyền thông hợp tác, vô tuyến nhận thức, chuyển tiếp, hiệu năng, kênh truyền không hoàn hảo, xác suất dừng, dung lượng hệ thống, tỉ lệ lỗi bit...

Tin cùng chuyên mục