Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trịnh Công Duy

Tên đề tài: Kiểm thử hồi quy tự động cho các ứng dụng Lustre/Scade

Chuyên ngành/Ngành:   Khoa học máy tính

Mã số: 62.48.01.01

Ngày bảo vệ: 03/11/2018

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng.

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tóm tắt luận án:

Luận án đã đề cập đến một vấn đề mang tính thời sự đã và đang được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, đó là kiểm thử hồi quy cho các ứng dụng Lustre/SCADE. Nội dung chính của luận án đã giải quyết các vấn đề cơ bản về kiểm thử và kiểm thử hồi quy tự động các ứng dụng Lustre/SCADE, cụ thể là:

- Đề xuất giải pháp sử dụng điều kiện kích hoạt trên mạng lưới toán tử của các chương trình Lustre, kết hợp với kỹ thuật kiểmchứng mô hình để sinh dữ liệu thử cho các chương trình Lustre/SCADE. Từ đó luận vănđã xây dựngđược quy trình sinhtập dữ liệu thử cho việc kiểm thử các chương Lustre/SCADE.

- Luận án thực hiện nghiên cứu về kiểm thử hồi quy trong lĩnh quá trình kiểm thử phần mềm, phân tích các kỹ thuật kiểm thử hồi quy. Đề xuất các giải pháp sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/Scace. Luận án đã đề xuất và thử nghiệm ba cách tiếp cận:

- GSRS - Sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy với đầu vào là tài liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên;

- GSCR - Sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy với đầu vào là tài liệu được đặc tả bằng SCR;

- GOPN - Sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy với đầu vào chính là mã nguồn của chương trình Lustre, trên cơ sở điều kiện kích hoạt các lộ trình của mạng lưới toán tử của chương trình Lustre/SCADE. Từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhất để tự động hóa quá trình tạo ra dữ liệu kiểm cho việc kiểm thử tra hồi quy các chương trình Lustre/SCADE;

- Xây dựng thành công công cụ LUSREGTES hỗ trợ sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho việc kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE.

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, luận án còn mở ra những hướng vấn đề, những hướng nghiên cứu trong tương lai trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng cho các hệ thống phản ứng trong công nghiệp như:

- Chúng tôi dự kiến xây dựng các báo cáo để đánh giá chi phí, đánh giá độ bao phủ của các dữ liệu thử, và các khuyết tật tìm thấy.

- Bằng cách đánh giá thực nghiệm cho thấy trong nhiều trường hợp, một bộ dữ liệu thử có thề đáp ứng một số điều kiện kích hoạt. Đề tài có thể bổ sung giải pháp đánh giá độ phủ của từng dữ liệu thử, loại bỏ những dữ liệu thử tương tự nhau nhằm xây dựng số lượng tối thiểu các dữ liệu thử thỏa mã yêu cầu những vấn đáp ứng tất cả các điều kiện kích hoạt cho một tiêu chuẩn nhất định.

- Hiện tại, không có nhiều nghiên cứu tương tự về kiểm thử hồi quy tự động cho các chương trình Lustre/SCADE, do đó việc đánh giá giải pháp của chúng tôi và các giải pháp khác là rất khó, chúng tôi cần nghiên cứu thêm và có thêm thông tin để chứng minh độ tin cậy của giải pháp chúng tôi mà chúng tôi đã đề xuất.

Từ khóa:Kiểm thử; Kiểm thử hồi quy; Hệ thống phản ứng; Lustre/SCADE; LUSREGTES; Kiểm chứng mô hình.

Tin cùng chuyên mục