Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2020

08/05/2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư;

 

Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2020 và Công văn số 50/HĐGSNN ngày 16/4/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức lấy ý kiến đề cử các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) ĐHĐN năm 2020.

 

Dựa vào các ý kiến đề cử, Hội đồng KH&ĐT ĐHĐN thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS ĐHĐN năm 2020 như sau:

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị

1

Bùi Văn

Ga

GS.TSKH

Đại học Đà Nẵng

2

Trần Văn

Nam

GS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

3

Trương Bá

Thanh

GS.TS

Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN

4

Trần Quang

Hưng

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

5

Nguyễn Lê

Hùng

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

6

Võ Trung

Hùng

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN

7

Nguyễn Đình

Lâm

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

8

Trần Văn

Quang

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

9

Nguyễn Chánh

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

10

Đoàn Quang

Vinh

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

11

Nguyễn Ngọc

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN