Thông báo về việc góp ý Dự thảo Nghị định

Đại học Đà Nẵng nhận được yêu cầu góp ý về Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo Công văn số 6506/BGDĐT-KHTC ngày 24/10/2014 của Bộ GD&ĐT. Theo kế hoạch, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 

Những quy định của Dự thảo Nghị định này có liên quan trực tiếp đến hoạt động chung của toàn Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới. Vì vậy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục Đại học thành viên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo.
 

Các góp ý bằng văn bản được gửi về Đại học Đà Nẵng thông qua Ban Kế hoạch - Tài chính (cùng bản mềm về địa chỉ nguyenhiep@ac.udn.vn) chậm nhất ngày 03/11/2014 để tập hợp, thống nhất ý kiến và báo cáo Bộ GD&ĐT đúng hạn trước ngày 10/11/2014. 
 

Nội dung Dự thảo xem chi tiết tại đây.
 

Phụ lục Dự thảo xem chi tiết tại đây.
 

Công văn số 6506/BGDĐT-KHTC xem chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục