Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

                                  Kính gửi:        - Các trường thành viên

                                                   - Các đơn vị trực thuộc

                                                  

Thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Đại học Đà Nẵng tiến hành soạn thảo Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản về dự thảo Quy định được gửi kèm theo công văn này.

Đây là Quy định có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc theo Quy chế Đại học vùng mới được ban hành, đề nghị các trường, các đơn vị khẩn trương triển khai góp ý. Mọi đóng góp ý kiến của các trường, đơn vị gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Tổ chức Cán bộ) trước ngày 20/9/2014.

        

         GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                                         (đã ký) 

  - Như trên;   

- Ban Giám đốc (để b/c)                                                         

  - Lưu: VT, TCCB.                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     

          PGS.TS. Trần Văn Nam

Tin cùng chuyên mục