Cử viên chức dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014

Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo                    

     Cục Đào tạo với nước ngoài

 

Căn cứ Thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014, Đại học Đà Nẵng xin gửi danh sách ứng viên viên do Đại học Đà Nẵng tham gia dự tuyển (danh sách kèm theo gồm 62 người, đã xếp theo thứ tự ưu tiên).

Đại học Đà Nẵng đã thông báo chương trình học bổng của Nhà nước công khai và rộng rãi, khuyến khích giảng viên, học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ, sinh viên mới tốt nghiệp đại học dự tuyển đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Căn cứ đơn đăng ký của giảng viên, các ứng viên thuộc diện tuyển sinh và nhu cầu của Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng đã lập Hội đồng tuyển chọn, đã thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo đúng quy trình quy định tại Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lập danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấpdựa theo các tiêu chí: nhu cầu cấp thiết về đội ngũ giảng viên theo từng ngành/đơn vị của Đại học Đà Nẵng, trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, thâm niên công tác và các tiêu chí khác.

Đại học Đà Nẵng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt trúng tuyển và cấp học bổng cho ứng viên có tên trong danh sách kèm theo do Đại học Đà Nẵng cử tham gia dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước theo Đề án 911 năm 2014. Hồ sơ dự tuyển của các ứng viên do các viên chức trực tiếp gửi qua email và bưu điện đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài

Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Quý Cục/.

 

 

Nơi nhận:

-     Như kính gửi;

-     Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

","serif"'> 

 

Tin cùng chuyên mục