Danh sách ứng viên được HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019

26/12/2019

Danh sách ứng viên được HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019

Xem chi tiết Danh sách tại đây: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-duoc-hdgsnn-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_517/