Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Nghị định số 99 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa ban hành Công văn số 775/ĐHĐN-VP (ngày 03/3/2020) về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP (Nghị định số 99) quy định và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) theo Thông báo số 56/TB-BGDĐT. Giám đốc ĐHĐN đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ trưởng.

 

Về công tác tổ chức cán bộ, thời gian đến sẽ tiến hành kiện toàn Hội đồng ĐHĐN, thành lập/kiện toàn Hội đồng trường các đơn vị thành viên (theo các mốc thời gian quy định tại Điều 7 của Nghị định số 99), thực hiện chủ trương đối với các trường công lập, Bí thư Đảng bộ là Chủ tịch Hội đồng trường (theo Nghị quyết số 19/NQ-TW); Xây dựng Quy chế Hội đồng trường và các quy định nội bộ quy định rõ vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu đúng theo quy định nhằm thực hiện chiến lược, mục tiêu phát triển cơ sở GDĐH; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho các thành viên hội đồng trường...

 

   Hội nghị trực tuyến triển khai Luật 34, Nghị định 99 tại ĐHĐN

 

Về công tác thanh tra, pháp chế sẽ tập trung phổ biến Luật số 34, Nghị định số 99 đến CBVC, giảng viên trong toàn ĐHĐN như tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc thống nhất nhận thức để cùng triển khai thực hiện, “việc này phải “ngấm đến từng cán bộ, giảng viên của các nhà trường để GDĐH có nhiều chuyển biến tốt”; Tăng cường năng lực cho cán bộ thanh tra, pháp chế trong toàn ĐHĐN để tham mưu, thực hiện quyền tự chủ, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.

 

Về công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL), ĐHĐN sẽ tiếp tục phát triển hệ thống ĐBCL bên trong theo chuẩn GDĐH, hỗ trợ các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Chuẩn bị cơ sở dữ liệu (CSDL) về ĐBCL của ĐHĐN nói chung, các đơn vị thành viên nói riêng để cập nhật thường xuyên vào CSDL giáo dục quốc gia về GDĐH; Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện việc giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định cho người học, cơ quan quản lý Nhà nước, các bên liên quan và toàn xã hội giám sát hoạt động và chất lượng của nhà trường.

 

Về công tác thông tin truyền thông, đẩy mạnh việc truyền thông kết quả thực hiện Luật số 34, Nghị định số 99 trên các kênh thông tin của ĐHĐN và các đơn vị thành viên.

 

Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại Hội nghị     

 

Trước đó, ĐHĐN đã đăng cai điểm cầu Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 99 quy định và hướng dẫn thi hành Luật số 34 (gồm 20 điều) Việc ban hành này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ ĐH, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng GDĐH, thực hiện hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được thống nhất nhận thức để triển khai thực hiện đó là: Hệ thống cơ sở giáo dục ĐH; Cơ cấu tổ chức trường ĐH và Hội đồng trường; Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; Hệ thống văn bản giáo dục ĐH; Tổ chức tuyên truyền, thực hiện với tinh thần quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giảng viên: “Tự chủ không phải chỉ với các cơ sở GDĐH mà phải ngấm đến từng đơn vị, bộ phận, giảng viên”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Năm 2020 sẽ là năm bản lề thực hiện Luật số 34, Nghị định số 99 để trong giai đoạn 2021-2025, giáo dục ĐH sẽ tiếp tục có những đột phá”.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Tin cùng chuyên mục