Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư

13/03/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực 05/3/2020, thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 110 về công tác văn thư.

Xem chi tiết Nghị định tại đây!