CV Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ, TCCN

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trường), các nội dung liên quan đến thành phần, trách nhiệm, nhiệm vụ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và các hoạt động của đoàn được hướng dẫn cụ thể như sau: 9098/BGDĐT-KTKĐCLGD

 

Tin cùng chuyên mục