Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo (lần 3) Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT

     Căn cứ góp ý của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, các Văn phòng, Ban chức năng... cho dự thảo (lần 2) đối với dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, Ban Công tác HSSV đã tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện Dự thảo (lần 3) gửi đến các đơn vị.
 
Kính đề nghị các Phòng Công tác sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc tham mưu, triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ viên chức, học sinh sinh viên của trường, đơn vị và gửi tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản về Ban CTHSSV (bản mềm theo email: bancthssvdhdn@gmail.com, a.Phụng phụ trách) để tổng hợp, hoàn thiện trước khi tham mưu, trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét, ký ban hành. 

 
Hạn cuối: Ngày 20/6/2016 (Thứ Hai). 
 
Đây là dự thảo đã được các trường, đơn vị nhiều lần tham gia góp ý kiến, họp, hội thảo góp ý, bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các trường, đơn vị. Mọi sự chậm trễ hoặc không có ý kiến phản hồi được xem như đã thống nhất và xin không có ý kiến khác sau khi ban hành triển khai thực hiện.
 
Nội dung dự thảo xin xem tại đây
 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục