Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Đối tượng:
Các trường và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu:
a. Dự án xây dựng cơ bản
- Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư theo mẫu số 1 (Phụ lục số 2- Ban hành tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).
- Dự án đầu tư do cơ quan tư vấn lập.
- Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.
- Văn bản phê duyệt chỉ định thầu hoặc đấu thầu chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư (kèm theo các hồ sơ cần thiết).
- Báo cáo thẩm tra Dự án đầu tư của cơ quan tư vấn (nhóm B/C).
- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng địa phương: đối với dự án nhóm B/C (dự án nhóm C trên 7 tỷ đồng).
- Đối với dự án nhóm A phải có ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành (đối với dự án nhóm B tuỳ theo tính chất của từng dự án, Bộ sẽ có yêu cầu xin ý kiến của các Bộ ngành trước khi trình duyệt dự án).
b. Dự án đầu tư thiết bị đào tạo
- Dự án đầu tư do đơn vị lập (theo mẫu số 2).
- Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư phải đầy đủ các các nội dung sau:
Thực trạng về thiết bị của đơn vị, mục tiêu, lộ trình đầu tư, nội dung đầu tư, các thành phần của dự án sẽ đầu tư, nhân sự tham gia vào dự án, dự toán cụ thể của các thiết bị dự kiến đầu tư, dự kiến hiệu quả đầu tư, nguồn kinh phí đầu tư (Ngân sách Nhà nước, kinh phí hợp pháp của đơn vị).
- Văn bản xin phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị đào tạo

Các tài liệu, mẫu:

Trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư, kèm QĐ 2368/QĐ-BGDĐT  
Mẫu 1 - Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.  
Mẫu 2 - Dự án đầu tư thiết bị đào tạo

 

Tin cùng chuyên mục