Danh sách Hội thảo - Hội nghị tại ĐHĐN năm 2016

STT

Tên Hội thảo - Hội nghị

Địa điểm

Thời gian

1

Hội nghị Tổng kết khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 Đại học Đà Nẵng  
       

 

Tin cùng chuyên mục