Văn bản pháp quy về Tuyển dụng và quản lý viên chức

18/09/2014

   

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

 

STT

Số văn bản

Ngày
ban hành

Cơ quan
 ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

 
 

01

22/2008/QH12

28/11/2008

Quốc hội

Luật Cán bộ Công chức

01/01/2010

 

02

58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức

01/01/2012

 

03

29/2012/NĐ-CP

12/04/2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/06/2012

 

04

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Chính phủ

Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

02/12/2000

 

05

44/2003/NĐ-CP

09/05/2003

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

25/05/2003

 

06

21/2003/TT-BLĐTBXH

22/09/2003

Bộ Lao động
TBXH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 về hợp đồng lao động

08/10/2003

 

07

15/2001/TT-BTCCBCP

11/04/2001

Ban Tổ chức
Cán bộ Chính phủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày
17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp

01/01/2001

 

08

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức NĐ/2012/NĐ-CP

15/02/2013

 

09

12/2012/TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh
nghề nghiệp đối với viên chức

15/02/2013

 

10

16/2012/TT-BNV

28/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

01/03/2013

 

11

27/2012/NĐ-CP

06/04/2012

Chính phủ

Nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/05/2012

 
12 14/2006/QĐ-BNV 06/11/2006 Chính phủ Quyết định BNV Ban hành quy định về việc Quản lý hồ sơ cán bộ công chức 21/11/2006  
13  QĐ số 2211/QĐ-ĐHĐN 30/5/2016 Giám đốc ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBVC ĐHĐN 30/5/2016  
14 56/2015/NĐ-CP 09/6/2015   Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm,...