Về việc góp ý dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
Xem chi tiết file Dự thảo tại đây!

Tin cùng chuyên mục