Về việc góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

                      Kính gửi:

                                    - Hiệu trưởng các đơn vị thành viên;

                                    - Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc.

 

          Căn cứ Công văn số 251/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 09/3/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (thay thế Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT (Thông tư 47) ngày 20/12/2014), để có cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế cho Thông tư 47, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị hiệu trưởng các đơn vị thành viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai lấy ý kiến đóng góp của các tập thể và cá nhân trong đơn vị cho dự thảo (kèm theo công văn này).

          Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Tổ chức Cán bộ) trước ngày 16/3/2020, bản mềm theo địa chỉ email bantccb@ac.udn.vnđể tổng hợp và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS.TS. Lê Thành Bắc

Xem chi tiết file Dự thảo quy chế tại đây!

Tin cùng chuyên mục