Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ

05/05/2020

 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TT

Thông tin

Trích yếu

1

KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội

Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

2

KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội

Hiến pháp 2013

3

KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/05/2013
NBH: Quốc hội

Bộ Luật Lao động

4

KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội

Luật giáo dục đại học 2012

5

KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 01/01/2012
NBH: Quốc hội

Luật viên chức 2010

6

KH: 88/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 27/07/2017
Ngày HL: 15/09/2017
NBH: Chính phủ

sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

7

KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016
Ngày HL: 01/04/2016
NBH: Chính phủ

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

8

KH: 56/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 09/06/2015
Ngày HL: 01/08/2015
NBH: Chính phủ

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

9

KH: 05/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/01/2015
Ngày HL: 01/03/2015
NBH: Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

10

KH: 108/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/11/2014
Ngày HL: 10/01/2015
NBH: Chính phủ

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

11

KH: 36/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2013
Ngày HL: 10/06/2013
NBH: Chính phủ

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

12

KH: 07/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
NBH: Chính phủ

Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục

13

KH: 41/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 08/05/2012
Ngày HL: 25/06/2012
NBH: Chính phủ

Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

14

KH: 29/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 12/04/2012
Ngày HL: 01/06/2012
NBH: Chính phủ

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

15

KH: 27/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/04/2012
Ngày HL: 25/05/2012
NBH: Chính phủ

Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

16

KH: 46/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 27/04/2010
Ngày HL: 01/07/2010
NBH: Chính phủ

Về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

17

KH: 75/2006/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2006
Ngày HL: 23/08/2006
NBH: Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

18

KH: 35/2005/NĐ-CP
Ngày BH: 17/03/2005
Ngày HL: 06/04/2005
NBH: Chính phủ

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

19

KH: 68/2000/NĐ-CP
Ngày BH: 17/11/2000
Ngày HL: 02/12/2000
NBH: Chính phủ

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

20

KH: 5366/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/12/2018
Ngày HL: 13/12/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

21

KH: 595/QĐ-BHXH
Ngày BH: 14/04/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

22

KH: 6196/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2016
Ngày HL: 29/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT

23

KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP

Điều lệ trường đại học

24

KH: 12/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2018
Ngày HL: 01/06/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

25

KH: 08/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/03/2018
Ngày HL: 27/04/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

26

KH: 18/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/07/2017
Ngày HL: 05/09/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

27

KH: 13/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2017
Ngày HL: 08/07/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp ​chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

28

KH: 40/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 25/10/2016
Ngày HL: 12/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

29

KH: 08/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/03/2016
Ngày HL: 13/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

30

KH: 05/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/03/2016
Ngày HL: 06/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

31

KH: 06/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/03/2016
Ngày HL: 06/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

32

KH: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 06/11/2015
Ngày HL: 25/12/2015
NBH: Liên bộ

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

33

KH: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 24/04/2015
NBH: Liên bộ

Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020

34

KH: 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 24/04/2015
NBH: Liên bộ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

35

KH: 47/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2014
Ngày HL: 25/03/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

36

KH: 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 26/12/2014
Ngày HL: 10/02/2015
NBH: Liên bộ

Hướng dẫn Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

37

KH: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 28/11/2014
Ngày HL: 01/02/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

38

KH: 11/2014/TT-BNV
Ngày BH: 10/09/2014
Ngày HL: 01/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

39

KH: 17/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/05/2014
Ngày HL: 11/07/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

40

KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

41

KH: 05/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/02/2014
Ngày HL: 14/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

42

KH: 05/2013/TT-BNV
Ngày BH: 25/06/2013
Ngày HL: 10/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

43

KH: 16/2012/TT-BNV
Ngày BH: 28/12/2012
Ngày HL: 01/03/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

44

KH: 15/2012/TT-BNV
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

45

KH: 14/2012/TT-BNV
Ngày BH: 18/12/2012
Ngày HL: 05/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

46

KH: 102/2012/TT-BTC
Ngày BH: 21/06/2012
Ngày HL: 10/08/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí

47

KH: 44/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2011
Ngày HL: 24/12/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học

48

KH: 185/2010/TT-BTC
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 30/12/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

49

KH: 139/2010/TT-BTC
Ngày BH: 21/09/2010
Ngày HL: 05/11/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

50

KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

51

KH: 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 15/04/2009
Ngày HL: 30/05/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

 
 
II. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
 

TT

Thông tin

Trích yếu

1

2907/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2018

Ngày HL: 27/08/2018

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

2

4076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Ngày HL: 01/12/2017

Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.

3

3295/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/09/2017

Ngày HL: 29/09/2017

Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

4

2721/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Ngày HL: 22/08/2017

Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016

5

1477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/04/2017

Ngày HL: 28/04/2017

Về việc bổ sung tiêu chuẩn bộ nhiệm cán bộ

6

1215/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/04/2017

Ngày HL: 10/04/2017

Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

7

6685/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 28/11/2016

Ngày HL: 28/11/2016

Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng

8

3598/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/06/2016

Ngày HL: 16/06/2016

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN

9

2211/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/05/2016

Ngày HL: 30/05/2016

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng

10

1983/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2016

Ngày HL: 10/05/2016

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

11

1276/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/03/2016

Ngày HL: 11/03/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng trực thuộc ĐHĐN

12

191/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/01/2016

Ngày HL: 11/01/2016

Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí

13

160/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/01/2016

Ngày HL: 07/01/2016

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN

14

6980/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2015

Ngày HL: 28/12/2015

Hướng dẫn việc đánh giá phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức

15

4810/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/09/2015

Ngày HL: 10/09/2015

Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc

16

1112/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/03/2015

Ngày HL: 05/03/2015

Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN

17

396/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015

Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc trong Đại học Đà Nẵng

18

5118/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/08/2014

Ngày HL: 29/08/2014

Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN