Danh mục văn bản QPNB ĐHĐN

Danh mục văn bản Quy phạm nội bộ của ĐHĐN

(đã cập nhật mới)

01. Văn Phòng 

02. Ban Pháp chế - Thi đua

03. Ban Công tác HSSV

04. Ban Đào tạo

05. Ban Thanh tra

06. Ban KHCN & MT

07. Ban ĐBCL Giáo dục

08. Ban Tổ chức cán bộ

09. Ban Cơ sở vật chất

10. Ban Hợp tác quốc tế

11. Ban Kế hoạch tài chính

 

Tin cùng chuyên mục