Quyết định Ban hành kế hoạch của ĐHĐN triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

30/10/2016