Hệ thống văn bản Ban Pháp chế - Thi đua

A. PHÁP CHẾ

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 55/2011/NĐ-CP 07/04/2011
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ 5668/QĐ-ĐHĐN 30/09/2014
2 Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 4528/QĐ-ĐHĐN 27/08/2015

 

B. THI ĐUA

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 15/2003/QH11 07/01/2004
2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 47/2005/QH11 14/6/2005
3 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 39/2013/QH13 06/01/2014
4 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 42/2010/NĐ-CP 06/01/2010
5 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 65/2014/NĐ-CP 20/8/2014
6 Nghị số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 39/2012/NĐ-CP 20/6/2012
7 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 07/2014/TT-BNV 29/8/2014
8 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 35/2015/TT-BGDĐT 31-12-2015
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN 6032/QĐ-ĐHĐN 26/11/2015
2 Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến 7896/QĐ-ĐHĐN 26/11/2013

 

Tin cùng chuyên mục