Hệ thống văn bản Ban Công tác HSSV

A. CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 35/2011/TT-BGDĐT 11/8/2011
2 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GD quốc dân 27/2011/TT-BGDĐT 27/6/2011
3 Quy chế ngoại trú HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy 27/2009/TT-BGDĐT 19/10/2009
4 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  03/08/2009
5 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 28/04/2008
6 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 03/2014/TT-BGDĐT 25/2/2014
7 Quy định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 39 /2010/BGDĐT 23/12/2010
8 Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT  28/8/2015
9 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 157/2007/QĐ-TTg 27/09/2007
10 Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập 1121/1997/QĐ-TTg 23/12/1997
11 Quyết định về điều chỉnh mức học bổng, chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viênlà người dân tộc thiểu số tại trường công lập 194/2001//QĐ-TTg 21/12/2001
12 Quyết định về học bổng khuyển khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân 44/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007
13 Học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục quốc dân 152/2007/QĐ-TTg 14/09/2007
14 Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng công nghệ thông tin ở các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN 58/2007/QĐ-BGDĐT 10/12/2007
15 Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp 50/2007/QĐ-BGDĐT 29/08/2007
16 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 86/2015/NĐCP 02/10/2015
17 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐCP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giản học phí, hỗ trợ chi phí học tạp từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 09/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 30/03/2016
18 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy 10/2016/TT-BGDĐT 04/05/2016
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN 343/QĐ-ĐHĐN 19/1/2015
2 Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN 61-QCLN/CATP-ĐHĐN 03/10/2016
3 Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC) 46/QCLT-ĐHĐN-DMC 26/5/2014

 

Tin cùng chuyên mục