Hệ thống văn bản Ban Đào tạo

A. ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-GDĐT ngày 27/12/2012 17/VBHN-BGDĐT  15/5/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định về việc thực hiện "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT  29/01/2008
2 Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT 1834/ĐHĐN-ĐT  18/4/2013
3 Quy định các học phần Giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo liên thông hệ chính quy 7007/QĐ-ĐHĐN  07/11/2013
4 Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 2177/ĐHĐN-ĐT 11/5/2015
5 Quy định về việc kiểm tra ngoại ngữ đầu vào và xét miễm giảm các học phần tiếng Anh  đối với sinh viên nhập học từ  năm 2013 5059/ĐHĐN-ĐT  23/8/2013
6 Hướng dẫn triển khai xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2015 6973/ĐHĐN-ĐT  02/12/2014

 

B. ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI

I Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định về đào tạo chương trình thứ 2 giữa các trường thành viên thuộc ĐHĐN 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT 28/01/2011
2 Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai 5304/ĐHĐN-ĐT 14/10/2015

 

C. ĐÀO TẠO CẤP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai 22/2001/QĐ-GD&ĐT  26/6/2001

 

D. HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 36/2007/QĐ-GD&ĐT 28/6/2007
2 Hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011 19/VBHN-BGDĐT 21/5/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Thông báo những sửa đổi bổ sung trong quy trình đào tạo không chính quy của Đại học Đà Nẵng 1521/ĐHĐN-ĐT 04/8/2010
2 Hướng dẫn triển khai tổ chức tuyển sinh hình thức VLVH và LT VLVH năm 2015 868/ĐHĐN-ĐT 11/02/2015

 

E. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 55/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012
2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT 08/2015/TT-BGDĐT 21/4/2015
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định đào tạo liên thông 2377/ĐHĐN-ĐT 09/5/2013
2 Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 5303/QĐ-ĐHĐN 14/10/2015

 

F. ĐÀO TẠO TỪ XA

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa 40/2003/QĐ-GD&ĐT  08/8/2003
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại quy chế 40/2003/BGDĐT 4767/ĐHĐN-ĐT 15/08/2012

 

G. MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 08/2011/TT-BGDĐT  17/02/2011
2 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 38/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010
3 Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 8607/ BGDĐT-GDĐH 14/12/2012
4 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 07/2015/TT-BGDĐT 16/4/2015
5 Hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo 3281/BGDĐT-GDĐH  30/6/2015
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn thực hiện quy định mở ngành đào tạo 5583/ĐHĐN-ĐT 17/9/2013

 

H. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 15/2014/TT-BGDĐT 15/5/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng 3027/QĐ-ĐHĐN 11/6/2015
2 Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 3497/ QĐ-ĐHĐN 14/7/2015
3 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng 1636/QĐ – ĐHĐN  26/4/2010
4 Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng 3714/QĐ – ĐHĐN  12/7/2012
5 Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 940/QĐ-ĐHĐN-ĐT  25/02/2011
6 Quyết định về việc chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp 9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT  
7 Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 3219/ĐHĐN-ĐT 29/6/2015

 

I. QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 19/2015/TT-BGDĐT 08/9/2015
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định về việc quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐH Đà Nẵng 1676/ĐHĐN-ĐT  04/5/2010
2 Quy định về việc cấp phôi và đóng dấu nổi 2556/ĐHĐN-ĐT  21/5/2013

 

J. CHẤT LƯỢNG CAO

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 23/2014/TT-BGDĐT 18/7/2014

 

K. CHUẨN ĐẦU RA

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 2196 /BGDĐT-GDĐH 22/4/2010
2 Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 03/2014/TT-BTTTT 03/11/2014
3 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" 1400/QĐ-TTg 30/9/2008
4 Triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong CSGDĐH giai đoạn 2012-2020 808/KH-BGDĐT 16/8/2012
5 Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các CSGDĐH 7274/BGDĐT-GDĐH 31/10/2012
6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014
7 Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường 5957/BGDĐT-GDĐH 20/10/2014

 

L. KHÁC

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định về chương trình môn học giáo dục thể chẩt thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học 25/2015/ TT-BGDĐT 14/10/2015
2 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 40/2012/ TT-BGDĐT 16/11/2012
3 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC  
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN 3638/QĐ-ĐHĐN 28/7/2015
2 Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo, quản lý đối với lưu học sinh Lào 6846/ĐHĐN-ĐT  04/11/2013
3 Quy định về mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng 2823/QĐ-ĐHĐN 11/6/2015
4 V/v miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật 5477/ĐHĐN-ĐT  28/10/2015

 

Tin cùng chuyên mục