Hệ thống văn bản Ban Thanh tra

A. THANH TRA

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật Thanh tra năm 2010 56/2010/QH12 15/11/2010
2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 86/2011/NĐ-CP  22/9/2011
3 Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 42/2013/NĐ-CP  9/5/2013
4 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014
5 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012
6 Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 39/2013/TT-BGDDT  04/12/2013
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng 2952/QĐ-ĐHĐN 27/5/2014

 

B. TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật Khiếu nại năm 2011 02/2011/QH13 11/11/2011
2 Luật Tố cáo năm 2011 03/2011/QH13 11/11/2011
3 Luật Tiếp công dân năm 2013 42/2013/QH13  25/11/2013
4 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại 75/2012/NĐ-CP  03/10/2012
5 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo năm 2011 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012
6 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 26/6/2014
7 Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại 04/2013/TT-TTCP  29/7/2013
8 Thông tư Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 07/2013/TT-TTCP 31/10/13
9 Thông tư  Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo 05/2013/TT-TTCP 29/7/2013
10 Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo 06/2013/TT-TTCP 30/9/2013
11 Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014
12 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 03/2013/TT-TTCP 10/6/2013
13 Thông tư Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của BGDĐT 40/2013/TT-BGDĐT 18/12/2013
14 Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Nội quy tiếp công dân của Đại học Đà Nẵng 7049/QĐ-ĐHĐN 31/12/2015
2 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo  của Đại học Đà Nẵng 7052/QĐ-ĐHĐN 31/12/2015
3 Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 665/QĐ-ĐHĐN 03/02/2016

 

C. PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 55/2005/QH11 29/11/2005
2 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 01/2007/QH12 08/04/2007
3 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 27/2012/QH13 23/11/2012
4 Luật Phòng, chống tham nhũng hợp nhất năm 2012 10/2012/VBHN-VPQH 12/12/2012
5 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 59/2013/NĐ-CP 17/5/2013
6 Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 78/2013/NĐ-CP 17/7/2013
7 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 09/2009/TT-BGDĐT 05/07/2009
8 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/4/2009
9 Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013
10 Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 03/2013/TT-TTCP 06/10/2013

 

Tin cùng chuyên mục