Hệ thống văn bản Ban KHCN & MT

A. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật khoa học và công nghệ 29/2013/QH13 18/06/2013
2 Luật kế toán  (còn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016) 03/2003/QH11 17/06/2003
3 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 19/11/2005
4 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 26/11/2013
5 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật 68/2006/QH11 29/06/2006
6 Luật Chuyển giao công nghệ 80/2006/QH11 29/11/2006
7 Luật Năng lượng nguyên tử 18/2008/QH12 12/06/2008
8 Luật Công nghệ cao 21/2008/QH12 13/11/2008
9 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12 19/06/2009
10 Luật Giáo dục đại học 08/2013/QH13 18/06/2012
11 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014
12 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 52/2009/NĐ-CP 03/06/2009
13 Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 115/2008/QĐ-TTg  27/8/2008
14 Quyết định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao 55/2010/QĐ-TTg 09/10/2010
15 Quyết định Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014
16 Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 418/QĐ-TTg 04/11/2012
17 Quyết định Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015 1244/QĐ-TTg 25/07/2011
18 Điều lệ Trường Đại học 70/2014/QĐ-TTg 12/10/2014
19 Quy định chi tiết về việc lập hộ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015
20 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014
21 Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia 06/2014/TT-BKHCN 25/04/2014
22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 23/2014/NĐ-CP  03/04/2014
23  Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất 04/2014/TT-BKHCN 04/08/2014
24 Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao 18/2012/TT-BKHCN 10/02/2012
25 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015
26 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ  khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020 2468/QĐ-ĐHĐN 22/5/2015
2 Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng 2681/QĐ-ĐHĐN 06/03/2015
3 Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng 2682/QĐ-ĐHĐN 06/03/2015
4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng 4030/QĐ-ĐHĐN 08/06/2015
5 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng 4031/QĐ-ĐHĐN 08/06/2015
6 Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng 4043/QĐ-ĐHĐN 08/06/2015
7 Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến 7896/QĐ-ĐHĐN 26/11/2013

 

Tin cùng chuyên mục